خرید کالا

نام و نام خانوادگی : *
شماره تماس : *
محصول مورد نظر : 1
فاصله قطره چکان ها (نوار آبیاری) :
سایز (لوله پلی اتیلین) :
فشار اسمی (لوله پلی اتیلین) :
تعداد مورد نظر : *
کد امنیتی بالا :